top of page

Устав

Приет на 3 юни 2013 г. от Общото събрание на Българското училище към Посолството на Република България в Лондон и допълнен на 6 октомври 2023 г.

 

§ 1: Статут на училището

(1) Българското училище към Посолството на България в Лондон е структурно звено към посолството със статут на Българско неделно училище към дипломатическата мисия на Република България в Лондон ( т.нар. “Посолско училище”). Училището е основано през 1987 година.

(2) Статутът е признат първоначално от Постановление 334 на МС  за българските неделни училища в чужбина, в последствие променено на ПМС 90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина.

(3) Училището е вписано в Списъка на Българските неделни училища в чужбина на МОН.

(4) Българското училище към Посолството на България в Лондон не е юридическо лице.

(5) Училището е член на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).

 

§ 2: Наименование, седалище и имущество

(1) Училището първоначално носи името: “Българско училище към Посолството на Република България в Лондон”/Bulgarian school at the Bulgarian Embassy in London/. През декември 2016 г. то приема името Българско училище „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, Великобритания /Ivan Stancoff Bulgarian School at the Bulgarian Embassy in London, UK/

(2) Училището се помещава в мюз 2 в сградата на посолството на Република България в Лондон с адрес: 186-188 Queen’s Gate, London, SW5 7HL.

(3) Имуществото на училището се състои от:

- движимо имущество (техническо оборудване, мебели, книги);

- активи в банки;

- право на ползване на помещения, предоставени му от ръководителя на посолството на Република България в Лондон въз основа на заповед.

(4) Училището няма право да преотстъпва предоставените му помещения.

§ 3: Основни цели и принципи

(1) Основни цели на Училището:

а.Организира качествено обучение по български език и литература, история и география на България и насърчава изучаването на традициите и културата на българския народ и държава;

б. Предоставя възможност на учениците да получат обучение според изискванията на МОН и да продължат обучението си в съответния клас при завръщане в България;

в. Осъществява дейности за съхраняване на културната идентичност и познания по роден език на българите във Великобритания.

(2 ) Основни принципи, които Училището спазва при дейността си:

а. Осъществява дейността си в интерес на българската общност и учениците.

б. Спазва изискванията на Постановление 90 на МС от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина и другите нормативни актове в областта на образованието.

 

§ 4: Вид и предмет на дейността

(1) Училището провежда обучение на ученици от 4 до 18 - годишна възраст по предметите: български език и литература; история и цивилизация на България; човекът и обществото, роден край и околен свят в съотвествие с утвърдени учебени планове от МОН.

(2) Издава официални български удостоверения за извършено обучение по изучаваните предмети, които се признават в България. Не се издават дипломи за завършена образователна степен (основно образование или средно образование). Не се държат матури.

(3) Училището осигурява материално образователния процес чрез закупуване и доставка на учебни пособия, технически средства и всичко необходимо за осъществяването на целите, задачите и предмета на дейност на училището.

(4) Училището организира извънкласни занятия по народни танци и песни, театрален и киноклуб. Осъществява подготовка на рецитали и постановки, филмови материали, свързани с училищни празненства и чествания на национални празници и годишнини.

(5) Училището поддържа тясно взаимодействие със сродни български училища и с неправителствени организации във Великобритания, България и други страни; активно участва в живота и дейността на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).

(6) Училището осъществява контакти с различни държавни институции в България, като Народното събрание, Президентството, МОН, ИАБЧ, МВнР, Министерство на финансите, Министерство на културата и др.

 

§ 5: Устройство и структура

(1) Учебните занятия се провеждат редовно всеки ден от седмицата според одобрена предварително учебна програма за годината.

(2) Учебната програма и учебниците са одобрени от МОН.

(3) Учебните занятия се провеждат от преподаватели, притежаващи необходимото за преподавания предмет и клас професионално педагогическо образование.

(4) Максималният брой ученици в клас е 30.

(5) Продължителността на учебната година е 36 седмици и се съобразява с продължителността на учебния процес в България.

(6) Учебната година е разделена на два срока. Основните ваканции са Коледна и Великденска, като те са съобразени с ваканциите в английската образователна система.

 

§ 6: Управление на училището

(1) Общо събрание

(6.1.1) Общото събрание е висшият орган на управление.

(6.1.2) Редовното общо събрание се провежда веднъж годишно, по целесъобразност в началото на учебната година.

(6.1.3) Извънредно общо събрание се провежда по решение на Училищното настоятелство или въз основа на взето решение от редовното общо събрание.

(6.1.4) Общото събрание се състои от членовете на Училищното настоятелство, Родителския съвет, учителския състав и родителите на учениците в училището.

(6.1.5) На редовните и на извънредните общи събрания могат да участват всички родители, които желаят. Няма изисквания за броя на участниците в събранието.

(6.1.6) Събранието се ръководи от членовете на Училищното настоятелство.

(6.1.7) Общото събрание взема решения, независимо от броя на присъстващите, с обикновено мнозинство, т.е. повече от 1/2 от общия брой гласове.

(6.1.8) Общото събрание:

- изменя и допълва устава;

- приема други вътрешни актове;

- избира и освобождава членовете на Училищното настоятелство и на Родителския съвет;

- възлага конкретни задачи;

- приема основните насоки и програма за дейността на училището;

- изслушва и приема отчетите на училищното ръководство, Настоятелството и Родителския съвет.

 

(2) Училищно настоятелство

(6.2.1) Училищното настоятелство е основният колективен орган за управление на училището.

(6.2.2) Членовете му са пет на брой: представители на посолството, на родители на предишни и настоящи ученици на училището, изявени обществени личности със заслуги за развитието на образованието, науката и културата и  които са допринесли за развитието на училището, като в него по право участва директорът на училището, а при  негово отсъствие заместник-директорът.

(6.2.3) Задачите на настоятелството са следните: взема решения за структурата и управлението на училището; приема бюджета за учебната година; подпомага администрацията в осъществяване на целите и предмета на дейността на училището; отправя предложения; разглежда оплаквания; приема отчета за дейността на училището; взема решения относно финансирането на училището и приема отчета за изпълнение на бюджета за съответната година; осъществява контрол върху дейността на администрацията.

(6.2.4) Заседанията на Училищното настоятелство се провеждат с кворум от 3 души. Свикват се устно или писмено от администрацията на училището. Консултации се правят и могат да се взимат решения и дистанционно чрез интернет.

(6.2.5) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

(6.2.6) Членовете на Училищното настоятелство се утвърждават от Общото събрание за срок от две години. На всяко следващо Общо събрание настоятелите се преутвърждават или се избира нов член при оттегляне на даден член или възникнала нужда.

 

(3) Родителски съвет

(6.3.1) Родителският съвет се състои най-малко от трима члена, които са родители на ученици от училището. Те се избират от Общото събрание за срок от две години като подлежат на преутвърждаване или избор на нови членове при нужда.

(6.3.2) Задачите на родителския съвет са: подпомагане на изпълнението на задачите и целите на училището; планиране и подготовка на решения на Общото събрание, осъществяване на дейности, определени като задължителни в Постановление 334 на МС за българските неделни училища.

 

(4) Администрация и учителски състав

(6.4.1) Директор на училището

- Оперативното ръководство на училището се осъществява от директор.

- Директорът сключва договор с ръководителя на Посолството на Република България във Великобритания в началото на всяка учебна година. Директорът може да изпълнява и преподавателски функции. Назначава се по предложение и с одобрението на Училищното настоятелство.

-Директорът от своя страна сключва договори с педагогическия и помощния персонал всяка учебна година.

 

(6.4.2.) Заместник-директор

Назначава се заместник-директор на училището, на когото се възлагат допълнителни функции, подкрепящи основната дейност на директора на училището. Заместник -директорът може да изпълнява и преподавателски функции. Назначава се по предложение на директора на училището с одобрението на Училищното настоятелство.

Зам.-директорът сключва договор с ръководителя на Посолството на Република България във Великобритания в началото на всяка учебна година.

 

(6.4.3) Учителски състав

            - Назначаването на преподавателите става по предложение на директора на училището с одобрението на Училищното настоятелство.

-       Преподавателят по български език и литература в класовете от 1-ви до 4-ти включително, отговаря за началното образование.

-       Преподавателят по български език и литература в класовете от 5-ти до 7-ми включително отговаря за прогимназиалното образование.

-       Преподавателят по български език и литература в гимназията отговаря за организацията на учебния процес в гимназията (8-ми до 12-ти клас включително).

-       Преподавателят по български език и литература в предучилищните групи за 4, 5 и 6-годишните отговаря за организацията на учебния процес в неделни групи „Азбукарче”.

 

§ 7: Финансови въпроси

(1) Издръжката на училището се осъществява от:

           - българската държава въз основа на Постановление 90 на МС на Република България от 29 май 2018 г. за българските неделни училища;

- годишни такси от учениците, размерът на които се определя от Училищното настоятелство в началото на всяка учебна година;

също и от дарения.

(2) Заплащането на учителите и администрацията на училището се определя от Училищното настоятелство в началото на всяка учебна година.

(3) Всички решения за изразходване на финансови средства над £300.00 се взимат от Училищното настоятелство.

(4) Училището отговаря за имуществени задължения в рамките на своята наличност. Посолството не отговаря за задължения на училището и съответно, училището не отговаря за задължения на посолството.

(5) Директорът на училището предоставя на МОН финансов отчет за дейността на училището, съгласно изискванията на Постановление 90  на МС.

(6) Отчет за изразходените средства от активите на училището се прави от ръководството на училището пред Училищното настоятелство.

 

§ 8: Дисциплината и спазване на реда

(1) Спазването на дисциплината, реда и присъствието на учебни занятия е условие за успешното протичане на учебния процес и е задължително. При системно нарушаване на дисциплината в клас от ученик му се връчват две писмени предупреждения, за които се уведомяват родителите. След трето нарушение ученикът се изключва от училището. Внесената такса за обучение не се възстановява, получените учебници се връщат.

(2) При особено тежки нарушения на дисциплината, при прояви, застрашаващи нормалното провеждане на часовете в училището, при действия, уронващи авторитета на училището, учителите или други ученици, ръководството си запазва правото да отстранява проявилите се незабавно.

(3) Носенето и употребата на предмети, които не касаят учебния процес, включването на мобилни телефони и електронни устройства в час е забранено.

(4) В Българското училище не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

(5) При наличие на нередности в учебния процес информацията се отправя към Училищното настоятелство, което е длъжно да проучи случая и да се произнесе със становище.

 

§ 9: Общи и заключителни разпоредби

(1) В началото на учебната годината администрацията на училището предстaвя Протокол за работата през съответната учебна година.

(2) Информацията за дейността и организацията на училището редовно се публикува на интернет страницата на училището: www.schoolbgembassy.org.uk

bottom of page