Устав

Приет на 3 юни 2013 г. от Общото събрание на Българското училище към Посолството на Република България в Лондон

§ 1: Статут на училището

(1) Българското училище към Посолството на България в Лондон е структурно звено към посолството със статут на “Посолско училище”. Училището е основано през 1987 година.

(2) Статутът е признат от Постановление 90 на МС  за българските неделни училища в чужбина.

(3) Училището е вписано в списъка на Българските неделни училища в чужбина на МОН.

(4) Българското училище към Посолството на България в Лондон не е юридическо лице.

(5) Училището е член на Асоцоацията на българските училища в чужбина.

 

§ 2: Наименование, седалище и имущество

(1) Училището носи името: “Българско училище към Посолството на Република България в Лондон”/Bulgarian school at the Bulgarian Embassy in London.

(2) Училището се помещава в мюз 2 в сградата на посолството на Република България в Лондон с адрес: 186-188 Queen’s Gate, London, SW5 7HL.

(3) Имуществото на училището се състои от:

- движимо имущество (техническо оборудване, мебели, книги);

- активи в банки;

-право на ползване на помещения, предоставено му от ръководителя на посолството на Република България в Лондон въз основа на заповед.

(4) Училището няма право да преотстъпва предоставените му помещения.

§ 3: Основни цели и принципи

(1) Основни цели на Училището:

а.Организира качествено обучение по български език и литература, история и география на България и насърчава изучаването на традициите и културата на българския народ и държава

б. Предоставя възможност на учениците да получат обучение според изискванията на МОН и да продължат обучението си в съответния клас при завръщане в България.

в. Осъществява дейности за съхраняване на културната идентичност и познания по роден език на българите във Великобритания.

(2 ) Основни принципи, които Училището спазва при дейността си:

а. Осъществява дейността си в интерес на българската общност и учениците.

б. Спазва изискванията на Постановление 90 на МС за Българските неделни училища в чужбина и другите нормативни актове в областта на образованието.

 

§ 4: Вид и предмет на дейността

(1) Училището провежда обучение на ученици от 4 до 18 годишна възраст по предметите: български език и литература; история и цивилизация на България; човекът и обществото, роден край и околен свят в съотвествие с утвърдени учебени планове от МОН.

(2) Издава официални български удостоверения за извършено обучение по изучаваните предмети, които се признават в България. Не се издават дипломи за завършена образователна степен (основно образование или средно образование). Не се държат матури.

(3) Училището осигурява материално образователния процес чрез закупуване и доставка на учебни пособия, технически средства и всичко необходимо за осъществяването на целите, задачите и предмета на дейност на училището.

(4) Училището организира извънкласни занятия по народни танци и песни, театрален и киноклуб. Осъществява подготовка на рецитали и постановки, филмови материали, свързани с училищни празненства и чествания на национални празници и годишнини.

(5) Училището поддържа тясно взаимодействие със сродни български училища и с неправителствени организации във Великобритания, България и други страни; активно участва в живота и дейността на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).

(6) Училището осъществява контакти с различни държавни институции в България, като Народното събрание, Президентството, МОН, ДАБЧ, МВнР, Министерство на финансите, Министерство на културата и др.

 

§ 5: Устройство и структура

(1) Учебните занятия се провеждат редовно всеки ден от седмицата.

(2) Учебната програма и учебниците са одобрени от МОН.

(3) Учебните занятия се провеждат от преподаватели, притежаващи необходимото за преподавания предмет и клас професионално педагогическо образование.

(4) Максималният брой ученици в клас е 35.

(5) Продължителността на учебната година се съобразява с продължителността на учебния процес в България.

(6) Учебната година е разделена на два срока. Основните ваканции са Коледна и Великденска, като те са съобразени с ваканциите в английската образователна система.

 

§ 6: Управление на училището

(1) Общо събрание

(6.1.1) Общото събрание е висшият орган на управление.

(6.1.2) Редовното общо събрание се провежда веднъж годишно, по целесъобразност в началото на учебната година.

(6.1.3) Извънредно общо събрание се провежда по решение на Училищното настоятелство или въз основа на взето решение от редовното общо събрание.

(6.1.4) Общото събрание се състои от членовете на Училищното настоятелство, Родитеския съвет, училтелския състав и родителите на учениците в училището.

(6.1.5) На редовните и на извънредните общи събрания могат да участват всички родители, които желаят. Няма изисквания за броя на учасниците в събранието.

(6.1.6) Събранието се ръководи от членовете на Училищното настоятелство.

(6.1.7) Общото събрание взема решения, независимо от броя на присъстващите, с обикновено мнозинство, т.е. повече от 1/2 от общия брой гласове.

(6.1.8) Общото събрание:

- изменя и допълва устава;

- приема други вътрешни актове;

- избира и освобождава членовете на Училищното настоятелство и на Родителския съвет;

- възлага конкретни задачи;

- приема основните насоки и програма за дейността на училището;

- изслушва и приема отчетите на Училищното настоятелство и Родителския съвет.

 

(2) Училищно настоятелство

(6.2.1) Училищното настоятелство е основният колективен орган за управление на училището.

(6.2.2) Членовете му са пет на брой: представители на посолството, на родителите, в него задължително членува директорът на училището.

(6.2.3) Задачите на настоятелството са следните: взема решения за структурата и управлението на училището; приема бюджета за учебната година; подпомага администрацията в осъществяване на целите и предмета на дейността на училището; отправя предложения; разглежда оплаквания; приема отчета за дейността на училището; взема решения относно финансирането на училището и приема отчета за изпълнение на бюджета за съответната година; осъществява контрол върху дейността на администрацията.

(6.2.4) Заседанията на Училищното настоятелство се провеждат с кворум от 3 души. Свикват се устно или писмено от администрацията на училището. Консултации се правят и могат да се взимат решения и дистанционно чрез интернет.

(6.2.5) Решенията се взимат с обикновенно мнозинство.

(6.2.6) Членовете на Училищното настоятелство се утвърждават от Общото събрание за срок от една година.

 

(3) Родителски съвет

(6.3.1) Родителският съвет се състои най-малко от пет члена, които са родители на ученици от училището. Те се избират от Общото събрание за срок от една година.

(6.3.2) Задачите на родителския съвет са: подпомагане на изпълнението на задачите и целите на училището; иницииране и подготовка на решения на Общото събрание, ; предложение за избор на представител на родителите в Училищното настоятелство; осъществяване на дейности, определени като задължителни в Постановление 334 на МС за българските неделни училища.

 

(4) Администрация и учителски състав

(6.4.1) Директор на училището

- Оперативното ръководство на училището се осъществява от директор.

- Директорът сключва договор с ръководителя на Посолството на Република България във Великобритания в началото на всяка учебна година.

- За администрацията отговаря специално назначен отговорник - Секретар.

(6.4.2) Учителски състав

            - Назначаването на преподавателите става по предложение на директора на училището с одобрението на Училищното настоятелство.

- Преподавателят по български език и литература в класовете от 1-ви до 8-ми, включително, отговаря за началното и прогимназиално образование.

- Преподавателят по български език и литература в гимназията отговаря за организацията на учебния процес в гимназията (9-ти до 12-ти клас включително).

- Преподавателят по български език и литература в предучилищните групи за 4, 5 и 6-годишните отговаря за организацията на учебния процес в неделна група „Азбукарче”.

 

§ 7: Финансови въпроси

(1) Издръжката на училището се осъществява от:

           - българската държава въз основа на Постановление 90 на МС на Република България за българските неделни училища;

- годишни такси от учениците, размерът на които се определя от Училищното настоятелство в началото на всяка учебна година;

- дарения.

(2) Заплащането на учителите и администрацията на училището се определя от Училищното настоятелство в началото на всяка учебна година.

(3) Всички решения за изразходване на финансови средства над £100.00 се взимат от Училищното настоятелство.

(4) Училището отговаря за имуществени задължения в рамките на своята наличност. Посолството не отговаря за задължения на училището и съответно, училището не отговаря за задължения на посолството.

(5) Директорът на училището предоставя на МОН финансов отчет за дейността на училището, съгласно изискванията на Постановление 90 на МС.

(6) Отчет за изразходените средства от активите на училището се прави от ръководството на училището пред Училищното настоятелство.

 

§ 8: Дисциплината и спазване на реда

(1) Спазването на дисциплината, реда и присъствието на учебни занятия е условие за успешното протичане на учебния процес и е задължително. При системно нарушаване на дисциплината в клас от ученик му се връчват две писмени предупреждения, за които се уведомяват родителите. След трето нарушение ученикът се изключва от училището. Внесената такса за обучение не се възстановява, получените учебници се връщат.

(2) При особено тежки нарушения на дисциплината, при прояви, застрашаващи нормалното провеждане на часовете в училището, при действия, уронващи авторитета на училището, учителите или други ученици, ръководството си запазва правото да отстранява проявилите се незабавно.

(3) Носенето и употребата на предмети, които не касаят учебния процес, включването на мобилни телефони и електронни устройства в час е забранено.

(4) В Българското училище не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание иобществено положение.

(5) При наличие на нередности в учебния процес информацията се отправя към Училищното настоятелство, което е длъжно да проучи случая и да се произнесе със становище.

 

§ 9: Общи и заключителни разпоредби

(1) В началото на учебната годината администрацията на училището предствя Правилник за дейността през съответната учебна година.

(2) Информацията за дейността и организацията на училището редовно се публикува на интернет страницата на училището: www.schoolbgembassy.org.uk