top of page

Нашите ученици

ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО И ПРОМИШЛЕНОСТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ОТ 1878 ДО НАШИ ДНИ

„Историята на българското стопанство и промишленост през годините от 1878 до наши дни“, беше  поредната интересна тема, представена в часа по география и икономика от деветокласника Симеон Владимиров. 

Той очерта пред съучениците си обширната картина на България и нейното развитие през различните периоди от Освобождението до нашето съвремие.

В изложението си, Симеон акцентира върху създаването на инфраструктурата и важните за страната предприятия и производства, някои от които с ключово значение за икономиката ни и днес. Ученикът подчерта необходимостта от поддържане на регулярен внос и износ на стоки необходими за поддържането както на икономическата стабилност, така и за осигуряването на добър жизнен стандарт на населението.

Особен интерес сред деветокласниците предизвика въпросът за безработицата, демографския срив и емиграцията , основни проблеми не само за българската действителност, но и за страните от бившия социалистически лагер.

Презентацията беше съпроводена с дискусии по темата, а деветокласниците обсъдиха възможностите за подобряване на ситуацията чрез въвеждане на работещи политики и проекти в областта на образованието, осигуряването на работни места и стимулите за оставане на младите поколения в България.

Симеон Владимиров предложи градивни и обосновани отговори на поставените въпроси като обсъди със съучениците си възможните насоки за изграждане на по-добро бъдеще за България.

Работната атмосфера на часа отново даде възможност на учениците да се представят като зрели и вникващи в проблемите на съвремието ни млади хора, мотивирани да допринасят както за развитието на своята страна, така и за глобалната общност, в която живеят.  Comments


bottom of page